அஷ்ட சித்தியளிக்கவல்ல பஞ்சாக்ஷரம்

சிவயநம வயநமசி யநமசிவ நமசிவய மசிவயந
சிவமநய வயசிமந யநவசிம நமயவசி மசிநயவ
சிவநமய வயமசிந யநசிவம நமவயசி மசியநவ
சிவயமந வயநசிம யநமவசி நமசியவ மசிவநய
சிவநயம வயமநசி யநசிமவ நமவசிய மசியவந
சிவமயந வயசிநம யநமவசி நமயசிவ மசிநவய
சியநமவ வநமசிய யமசிவந நசிவயம மவயநசி
சியவமந வநயசிம யமநவசி நசிமயவ மவசிநய
சியமவந வநசியம யமவநசி நசியமவ மவநசிய
சியநவம வநமயசி யமசிநவ நசிவமய மவயசிந
சியமநவ வநசிமய யமவசிந நசியவம மவநயசி
சியவநம வநயமசி யமநசிவ நசிமவய மவசியந
சிநமவய வமசியந யசிவநம நவயமசி மயநசிவ
சிநயவம வமநயசி யசிமநவ நவசிமய மயவசிந
சிநவயம வமயநசி யசிநமவ நவமசிய மயசிவந
சிநமயவ வமசிநய யசிவமந நவயசிம மயநவசி
சிநவமய வமயசிந யசிநவம நவமயசி மயசிநவ
சிநயமவ வமநசிய யசிமவந நவசியம மயவநசி
சிமவயந வசியநம யவநமசி நயமசிவ மநசிவய
சிமநயவ வசிமநய யவசிமந நயவசிம மநயவசி
சிமயநவ வசிநமய யவமசிந நயசிவம மநவயசி
சிமவநய வசியமந யவநசிம நயமவசி மநசிவய
சிமயவந வசிநயம யவமநசி நயசிமவ மநவசிய
சிமநவய வசிமயந யவசிநம நயவமசி மநயசிவ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *